ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565

image

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "คณบดี"
2. ดร.อภิชาต บัวกล้า ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "ประธานหลักสูตร"
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี"

#12ปีวิศวะมพ
#12thEngineeringUP
#คณะวิศวกรรมศาสตร์


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 119