คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยครูรัชนีวรรณ หมั่นแสวง และครูสุธนัย ท้าวรี ดำเนินตรวจวัดความเข้มของแสง ณ บริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจวัดความเข้มของแสงในบริเวณที่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 127