คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

image

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว ประธานโครงการสำนักงานสีเขียว และน.ส.พิมพ์ผกา แก้วษา หัวหน้าสำนักงาน เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ จากนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งโล่รางวัลนี้ได้จากการที่คณะได้คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดีเยี่ยม(เหรียญทอง) ในปีที่ผ่านมา


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 108