คณะผู้บริหารคณะฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

image

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการทำแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทบทวน/ปรับกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 - 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่ม Area-Based University ที่ใช้ BCG Model เป็น Platform ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมทั้งสร้างเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Platform ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 130