ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม เริ่ม Kick Off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

image

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอราวิล ถาวร ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.ทรงพล ผัดวงค์ ได้เยี่ยมพื้นที่ Kick Off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลหงส์หิน ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง และตำบลบุญเกิด เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยเป็นการเน้นยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยหลัก BCG ซึ่ง BCG เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทย ที่สามารถนำไปยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ยังร่วมจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Data, TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น

#โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล #U2T #BCG #ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #RACEUP #SDG8 #SDG9 #SDG10 #SDG12


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 222