ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ก้าวแรกกับวิจัยแบบบูรณาการ”

image

ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ก้าวแรกกับวิจัยแบบบูรณาการ” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม KM กว๊านพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โจทย์ปัญหาจริงในจังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ บรรยายในหัวข้อ “การถอดเคล็ดลับนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ” และ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายในหัวข้อ “ชี้แนะทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัย ม.พะเยา”

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเกิดแนวคิดรวมกลุ่มของนักวิจัย เพื่อแก้ไขโจทย์ที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น ทำให้นักวิจัยเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มวิจัย รวมถึงเห็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์ให้สอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยมากขึ้น

#RACEUP # ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 250