วิศวฯ สานสัมพันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจิตวิทยาในการบริการ และกิจกรรมสานสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โดยคณะได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในหมู่คณะ และมุ่งไปสู่ระบบบริหารงานที่เข้มแข็ง พัฒนาคณะให้ก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 114