สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงานบริษัท อูรมัต จำกัด จังหวัดเชียงราย

image

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ และ ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท อูรมัต จำกัด จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการอบแห้งข้าวและแปรรูปข้าวเพื่อการส่งออกต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการอบแห้งข้าวด้วยโรงอบขนาดใหญ่ ซึ่งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆ เช่น หม้อไอน้ำ ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน เตาเผา ไซโล และห้องอบแห้ง ทำให้นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป


วันที่ 6 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 352