ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คว้ารางวัลระดับ Gold จากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คว้ารางวัลระดับ Gold จากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 จากวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน” ทำให้พื้นที่การเรียนรู้ของ RACE เน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรต่าง ๆ ที่ RACE ได้พัฒนาขึ้นถือได้ว่าเป็น “หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง(Continuing Professional Development; CPD)” ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอยู่ในฐานะ “องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร” ดังนั้น วิศวกรที่ผ่านการอบรมสามารถนำหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องหรือคะแนน PDU (Professional Development Unit) ไปเป็นองค์ประกอบในการปรับเลื่อนระดับวิชาชีพให้สูงขึ้นได้


RACE ได้กำหนดพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น 4 แห่ง เพื่อให้การพัฒนาทักษะตรงตามความต้องการของชุมชนและประเทศ และที่สำคัญคือการใช้ทรัพยากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบไปด้วย 1. เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 2. เทคโนโลยีระบบควบคุมอัจฉริยะ 3. เทคโนโลยีงานก่อสร้างสมัยใหม่ และ 4. เทคโนโลยีวิศวกรรมสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ หลักสูตรที่ได้เปิดสอนไปเป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนากำลังคน (Up-Re-New Skill) ซึ่งมีทั้งเฉพาะด้านวิศวกรรม (รับรองมาตรฐานโดยสภาวิศวกร) และทักษะอื่นร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุด


การดำเนินงานในรอบกว่า 1 ปีที่ผ่านมา RACE ได้เปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานกว่า 13 หลักสูตร โดยมีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้นมากกว่า 700 คน ซึ่ง 92% เป็นวิศวกรและช่างเทคนิค บุคลากรการศึกษา 7% และอื่น ๆ เช่น นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมกัน 1% จัดการอบรมมามากกว่า 150 ชั่วโมง และออกคะแนน PDU ให้กับสมาชิกสภาวิศวกรมากกว่า 140 คะแนน และในอนาคต RACE จะได้สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ


#ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #RACE #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 12 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 117