คณะวิศวกรรมศาตตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

image

คณะวิศวกรรมศาตตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร. อภิชาต บัวกล้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ดร. วรเทพ แซ่ล่อง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564


วันที่ 23 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 81