นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

image

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย ผศ. คมกฤต เมฆสกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ดำเนินโครงการ “การสัมมนาพัฒนานิสิตวิศวกรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นการบูรณาการกับรายวิชา 264411 วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Seminar) ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN4404 กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก คุณรัตนะ เนตรบุตร หัวหน้าแผนกอาวุโส บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการเขียนจดหมายสมัครงาน Resume และมอบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 ในทุกสาขาวิชา จำนวน 140 คน เพื่อได้เตรียมพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน หลังโลกยุคโควิด-19


วันที่ 28 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 108