ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมอบรมมาตรวิทยาเบื้องต้นและการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบเบื้องต้น

image

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมมาตรวิทยาเบื้องต้นและการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบเบื้องต้นขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมควร สงวนแพง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากร โดยมาตรวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการวัดและหน่วยการวัดให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับการผลิตและบริการสู่สากล ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จำนวน 13 หน่วย จากสภาวิศวกร


#ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #SDG8 #SDG9


วันที่ 30 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 103