ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model

image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model ณ ห้องประชุม M โรงแรม M2 Waterside จ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนตามหลัก BCG Model รวมถึงการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิศวกรรมไปถ่ายทอดให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชน และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรมมาเล่าสู่การฟัง ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และนำไปสู่การร่วมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

#ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #RACE #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG10

 


วันที่ 30 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 217