ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2022 จาก AD Scientific Index

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2022 จาก AD Scientific Index #เพิ่มเติม ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิระนุภาพ ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในอันดับที่ 11 โดยมี H INDEX 13, i10 INDEX 17, 526 CITATION
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์ พาหะซา ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในอันดับที่ 23 โดยมี H INDEX 9, i10 INDEX 8, 420 CITATION
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในอันดับที่ 59 โดยมี H INDEX 6, i10 INDEX 5, 167 CITATION
4. ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราช ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในอันดับที่ 69 โดยมี H INDEX 6, i10 INDEX 2, 103 CITATION
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเทพ แซ่ล่อง ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในอันดับที่ 77 โดยมี H INDEX 5, i10 INDEX 3, 125 CITATION
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในอันดับที่ 94 โดยมี H INDEX 3, i10 INDEX 3, 117 CITATION

#วิจัยและบริการวิชาการ #ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #RACEUP


วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 111