ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช และคณะนักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช และคณะนักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ทุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่

ในการดำเนินโครงการ “ต้นแบบการพัฒนาธุรกิจปลานิลด้วยการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ จังหวัดพะเยา”ซึ่งประกอบด้วย ชุดโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่

โครงการย่อยที่ 1 การสร้างการรับรู้มูลค่าใหม่ด้วยเครือข่ายความร่วมมือในธุรกิจปลานิล จ.พะเยา โดยมี ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นหัวโครงการย่อยที่ 1

โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ประกอบการเชิงพื้นที่เป้าหมายด้วยนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวโครงการย่อยที่ 2

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาธุรกิจปลานิลด้วยการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ จ.พะเยา โดยมี ดร.รณกร สร้อยนาค คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3


#ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #วิจัยและบริการวิชาการ


วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 266