คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี และเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี และเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดี และพร้อมส่งเสริมให้นิสิตตั้งใจศึกษา ใฝ่หาความรู้ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมสถาบันต่อไป


นิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (เกรดเฉลี่ยของปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป) ประกอบด้วย

1. 63102743 Miss Savita Norng สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. 63101135 นายบุญฤทธิ์ ตระกูลอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. 63103452 นางสาวศรสวรรค์ ญาวิละ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


นิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (เกรดเฉลี่ยของปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป) ประกอบด้วย

1. 62100380 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพัฒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. 64102946 นายวัชรพล สุจา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. 61101863 นางสาวนฤภร พิพัฒน์เบญจวัฒนะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. 62101099 นายชัยณรงค์ ทรงศิริวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. 62101303 นางสาวพรพิมล หินใหญ่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6. 62101347 นายพุทธิกร ธัมมรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7. 62103439 นายสหวรรษ วาณิชประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
8. 64101541 นางสาวณัฐธิดา วงค์คม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
9. 64101552 นายณัฐนนท์ นาปรัง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
10. 64101855 นายปฏิวัติ พินิจ       สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11. 64101956 นางสาวพรปวีณ์ ชัยแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12. 64102058 นางสาวภาวิณี ธรรมอักษร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
13. 64103879 นางสาวศิริพร มาเยอะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
14. 64100483 นายโกมล มะกูล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
15. 64100630 นายฐิติกร ปิมแปง    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
16. 64103554 นายสัตยา นาคเสน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
17. 61100716 นางสาวชฎาภรณ์ เทวินสืบ   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
18. 61100749 นายชาคริต เลือดทหาร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
19. 61101032 นางสาวปรีชญา นาสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
20. 61101414 นายอิศเรศ สุวรรณรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
21. 62100470 นายกิตติภูมิ สมสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
22. 62102269 นายเกษมสันต์ มาลานัน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
23. 62102405 นายภาณุพงศ์ ภูมิโสว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
24. 61400483 นายณัฐวุฒิ กาพุทธิ์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
25. 62100560 นางสาวฐิติมา รักนาม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 155