ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรมจัดเสวนาออนไลน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พร้อมรับฟังความต้องการของแหล่งทุนในการส่งข้อเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

image

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเสวนาออนไลน์ กับ ผศ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา รองผู้ประสานงานกรอบการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมชี้แจงโจทย์ข้อเสนอโครงการทุน บพข. ระบบโลจิสติกส์และระบบราง และการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) ภายใต้แผนงานระบบโลจิสติกส์และระบบราง บพข. เพื่อรับฟังความต้องการของแหล่งทุน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม #RACE #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 69