วิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานทางด้านวิศวกรรมในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง

image

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์, ผศ.ดร.วสันต์ คำสนาม, ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว, ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ครูศุภชัย เงินชุ่ม ได้นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 128 คน เข้าศึกษาดูงานทางวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ณ หน่วยงานทางด้านวิศวกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565  โดยเขาศึกษาดูงานหลายแห่ง ดังนี้ โรงไฟฟ้าบางประกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด, บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งก่อให้เกิดเรียนรู้ และพัฒนาตนเองพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลต่อไป


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 55