นิสิติสาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาการถอดแบบประมาณราคา

image

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเกียรติจากคุณ วัลลภ อยู่ภิญโญ วิทยากรอิสระด้านงานระบบ มาช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการถอดแบบและประมาณราคางานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการบรหารงานก่อสร้างงานระบบและการประมาณราคา โดยได้มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการถอดแบบประมาณราคาให้กับนิสิต และมอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 106