ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรมจัดประชุมเสวนา “ก้าวอย่างไร อนาคตข้าวไทย-ข้าวพะเยา”

image

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมเสวนา ในหัวข้อ “ก้าวอย่างไร อนาคตข้าวไทย-ข้าวพะเยา” ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ประสบการณ์ในการทำธุรกิจข้าวรวมถึงทิศทางการพัฒนาข้าวไทย-ข้าวพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นักวิชาการเกษตร กลุ่มธุรกิจข้าวบ้านสร้อยศรี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหงส์หิน ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลทุ่งรวงทอง  อ.จุน และตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยเล็งเห็นปัญหาด้านการผลิตที่มีต้นทุนสูงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพต่ำ ปัญหาด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการของนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ ได้มีการเสนอแนะแนวทางการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบใช้สารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตราฐานเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย เน้นการทำเกษตรแบบรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กลุ่มเกษตรกรทำให้เกษตรมีต้นทุนที่ต่ำลง รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรต่อไป


#ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #RACE #SDG1  #SDG2 #SDG8 #SDG12


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 253