วิศวฯ เตรียมแนวทางการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Greeon Office)

image

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรม “แนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Greeon Office)” ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากร มอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและแนะนำกระบวนการทำงานของแต่ละหมวด เพื่อให้คณะเตรียมจัดทำแผนการต่ออายุการรับรองโครงการสำนักงานสีเขียว และส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของคณะฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases) พร้อมทั้งเตรียมขยายพื้นที่สำนักงานสีเขียวภายในคณะเพิ่มขึ้น


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 246