ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาองค์กร สำหรับพนักงานสายสนับสนุน (งานปฏิบัติการ)

image

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี  แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ได้จัดประชุมการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาองค์กร สำหรับพนักงานสายสนับสนุน งานปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน และแบ่งพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และเตรียมพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ต่อไป


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 269