คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
    1. ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)
เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานของคณะเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์จะนำผลการประเมินที่ได้รับ นำมาปรับปรุงและพัฒนาคณะต่อไป 


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 49