อาจารย์วิศวะฯ ออกแบบเครื่องผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ เครื่องแรกใน Southeast Asia

image

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย นายเอนก  บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ โดย รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ หัวหน้าโครงการวิจัย แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตนาวงค์ ผศ.ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว และ ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นายพันธ์ภูวดล จารุโชติรัตนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ในการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ สร้างนวัตกรรมระบบการผลิตแผ่นไอซิ่งที่มีกำลังการผลิต 1,028 แผ่น/วัน และประสิทธิภาพเชิงพลังงานความร้อนของระบบอบแห้งที่พัฒนาขึ้นช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของการผลิตได้ถึง 48% และได้มาตรฐานความปลอดภัยตลอดการระยะเวลาเก็บ 6 เดือน สามารถนำมาทดแทนแผ่นไอซิ่งที่นำเข้าของสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยได้เป็นอย่างดี


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 42