วิศวกรรมเครื่องกลสานสัมพันธ์

image

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์วิศวกรรมเครื่องกล ณ สนามฟุตบอลชมปาร์ค โดยเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่ และนิสิตรุ่นน้อง เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียว การมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายจากการเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่จัดให้นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลทุกชั้นปีได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


วันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 513