วิศวะฯ จัดอบรบระบบ UP-DMS ให้กับบุคลากร

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเสนอใบลาออนไลน์ผ่านระบบ UP-DMS ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN1301 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย นางนลินธรณ์ กุลพัฒน์เศรษฐ งานบุคลากร  ได้นำเสนอหัวข้ออบรม เรื่อง การสร้างลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์, การสร้างหนังสือ, และการสร้างทางเดินเอกสาร ให้แก่บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร UP-DMS และการเสนอใบลาผ่านระบบ UP DMS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้อง


วันที่ 18 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 235