วิศวะ มพ. ผนึกพลัง SLP และ CPAC สร้างเครือข่ายกิจกรรมความร่วมมือ ก่อนลงนาม MOU ร่วมกัน

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง ในช่วงที่ผ่านมา ที่ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือกัน ระหว่างสถาบันการศึกษา และบริษัทธุรกิจเอกชนในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้ BIM ( Building Information Modeling) และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยง ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันระดับประเทศ ประกอบด้วย

1. การให้ความอนุเคราะห์หนังสือด้านเทคโนโลยีคอนกรีต สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน

2. การจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่งานก่อสร้าง Presented by SCG” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ให้กับนิสิตวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 300 คน

3. การให้อนุเคราะห์จัดแสดงชิ้นงาน “โคมยี่เป็ง” จาก CPAC 3D Printing Solution ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนำไปจัดแสดงในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมยาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงราย

4. ร่วมให้การสนับสนุนและออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีใหม่สำหรับงานก่อสร้าง ในการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

5. การให้ความอนุเคราะห์จัดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในหัวข้อ “เทคโนโลยีก่อสร้างรักษ์โลก” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

6. การจัดการแข่งขัน BIMobject Green Design Competition 2022 โดยมีนิสิตวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถคว้ารางวัลชมเชย และรางวัลอื่นอีก รวม 3 รางวัล

7. การให้ความอนุเคราะห์นำนิสิตวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนประมาณ 300 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย โครงการหมู่บ้าน Sky vile และโครงการบ้านสุขนิรันดร์ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 นี้

ก่อนจะเข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา และระบบ Online ผ่าน Microsoft Teams เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกันบรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย


วันที่ 25 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 154