ปลานิลมินิสติ๊ก วิศวะฯ มพ. คว้าโล่เงินในงานพะเยาวิจัย 12

image

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลระดับเหรียญเงิน ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผลิตภัณฑ์ชุมชน “ปลานิลมินิสติ๊ก” วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการขึ้นเพื่อให้เกิดเศษเหลือน้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Zero Waste โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอราวิล ถาวร หัวหน้าโครงการเป็นตัวแทนรับโล่รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 27 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 254