คณะวิศวะฯ จับมือ คณะ ICT และ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

image

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ในด้านการพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขต โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงหลักสูตร Upskill  Reskill Newskill ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม


วันที่ 27 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 247