คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2566

image

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ครั้งที่ 1/2566 โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

1. รายงานความก้าวหน้าและยอดคงเหลือการใช้งบประมาณรายจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ประจำเดือนมกราคม 2566

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

3. รายงานบัญชีกองทุนเพื่อนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2565

4. ขออนุมัติประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

5. เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

6. แนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

7. การปฐมนิเทศนิสิตก่อนการฝึกงาน

8. การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

9. การจัดส่งเล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ทั้งนี้คณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยพิจารณาวาระในแต่เรื่องและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานภายในคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ้งหน้าพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 215