คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมโครงการพัสดุสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการซื้อจ้างอย่างถูกต้อง

image

วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม และนางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา หัวหน้าสำนักงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมโครงการพัสดุสัญจร ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ พร้อมด้วยนักวิชาการพัสดุ 3 คน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรับรู้ปัญหาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของคณะ และหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีถูกต้องตามระเบียบและยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

นอกจากนี้ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและ No Gift Policy ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 233