นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้ารับการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

image

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้ารับการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 นำโดย ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้า ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และครูปฏิบัติการ ได้นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการก่อสร้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการหมู่บ้านจัดสรรสุขนิรันดร์, โครงการหมู่บ้านจัดสรร Sky ville และโครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงราย ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเกิดการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรได้อย่างต่อเนื่อง


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 265