คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสัมมนา EN 4406 และผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมอบข้อมูลให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณากำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานต่อไป


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 260