คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2566

image

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ครั้งที่ 3/2566 โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รายงานความก้าวหน้าและยอดคงเหลือการใช้งบประมาณ รายจ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าและยอดคงเหลือการใช้งบประมาณรายจ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

3. รายงานบัญชีกองทุนเพื่อนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

4. ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณในส่วนอื่นๆ ช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

5. พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

6. ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการบริการวิชาการระหว่าง บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

7. พิจารณาวิพากษ์ผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

8. ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

9. ขอความเห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดภารกิจตามนโยบายอธิการบดี (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10. ขออนุมัติประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรือง การให้ทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

11. ขอความเห็นชอบผลในการพิจารณาคุณภาพหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

12. พิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยพิจารณาวาระในแต่เรื่องและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานภายในคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ้งหน้าพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


วันที่ 21 มีนาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 252