วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดประชุมสรุปกิจกรรมงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

image

ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม EN1104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมสรุปกิจกรรมการดำเนินงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยประธาน กรรมการ และเลขานุการของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคของแต่ละฝ่าย และนำมาหาแนวทางปรับใช้ในการดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป


วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 218