ATTC มพ. จัดกิจกรรมอบรมการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

image

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง(ATTC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ณ ห้องสัมมนา EN4406 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา, ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), ตัวแทนบริษัท เอส ที เอส กรุ๊ป และผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มาเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมได้นำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ดูการสาธิตการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนามโดยวิธี Nuclear Gauge เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม


วันที่ 27 เมษายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 302