คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

image

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะนำผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะในปีต่อ ๆ ไป ตลอดจนมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กรต่อไป


วันที่ 28 เมษายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 214