คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. ภายใต้กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 13

image

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 13 กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ซึ่งคณะเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนที่ให้ความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 192 คน โดยได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 14. ปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์และโรบอติกส์ จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม เป็นผู้ควบคุมดูแล การเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลและรถบังคับวิทยุด้วย Arduino รวมถึงการบังคับแขนกลและรถบังคับวิทยุตามภารกิจที่กำหนด

ฐานที่ 16. การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 จากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร เป็นผู้ควบคุมดูแล การฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการผลิต การจัดสภาพแวดล้อมการผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต การควบคุมคุณภาพ การแข่งขันการออกแบบกระบวนการผลิต และการสาธิตระบบการผลิตอัตโนมัติ

ฐานที่ 17. กรรมวิธีการตัดเฉือนและอัตโนมัติ จากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอราวิล ถาวร เป็นผู้ควบคุมดูแล การฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง รวมทั้งสาธิตการทำงานของเครื่องกลึง CNC

ฐานที่ 25. การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุม จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ดร. บรรเทิง ยานะ เป็นผู้ควบคุมดูแล อธิบายหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรเลอร์ พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิศวกรรมต่างๆ

และการเรียนรู้ฐานสุดท้าย ฐานที่ 27. การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีงานก่อสร้างสมัยใหม่ จากสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมี อ.ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง เป็นผู้ควบคุมดูแล การใช้เครื่องทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างในรูปแบบใหม่ โดยมีอุปกรณ์การทำกระบวนการก่อสร้างวิศวกรรมย้อนกลับ การสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการออกแบบบริหารก่อสร้างด้วยเครื่องมือจำลองงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ทางคณะฯมีความยินดียิ่ง ที่ได้มอบความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมระหว่างสถาบัน


วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 209