วิศวะ มพ. จัด “Gear Lab” เพื่อแชร์เทคนิคด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้แก่สโมสรนิสิตคณะ

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Gear Lab ในระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสัมมนาคณะ EN4406 กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานโดยฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดให้แก่ สโมสรนิสิตและผู้นำนิสิต เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต เทคนิคการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมในยุค New Normal ก่อนจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา มาแชร์ในส่วนของกิจกรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิวานนท์ พูพวก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา ร่วมบรรยายในหัวข้อ Self Confidence

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทร์ขำ อาจารย์ประจำสาขาดนตรีและนาฎศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ถิรายุส์ บำบัด อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศศ.บ. (พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการในส่วนของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

และงานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความรู้ในส่วนของ Ability identity และ Creative Skill โดย เกี่ยวกับการเขียนโครงการ การจัดการเอกสาร และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 255