คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2566

image

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

    1. รายงานผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภท คณาจารย์ประจำ

    2. ขอความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

    3. ขอความเห็นชอบการลาออกจากประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

    4. ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ทั้งนี้คณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยพิจารณาวาระในแต่เรื่องและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานภายในคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย และพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 184