คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในคณะ (Green Office)

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในคณะจำนวน 40 เครื่อง ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้กิจกรรมสํานักงานสีเขียว (Green Office)


วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 215