คณะวิศวะฯ ต้อนรับเกียร์ 14 ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566

image

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 และต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 ให้แก่นิสิตจำนวน 230 คน ณ ห้อง UB004 อาคารอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยทีมวิชาการ อ.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้ชี้แจงถึงปฏิทินการศึกษาและคู่มือสำหรับนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับนิสิตเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 262