วิศวกรรมเครื่องกล มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

image

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) จากสภาวิศวกร โดยภายในหลักสูตรมีเนื้อหาของรายวิชาที่ครบถ้วน ทั้งความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) รวมถึงมีคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมสำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2565 – 2569


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 236