ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตวิศวฯอุตสาหการ มพ. ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าขยัน, นางสาววริศรา เถื่อนเหลือ, นางสาวภัทธิรา เมืองมูล ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการพัฒนาระบบตรวจติดตามอุณภูมิและความชื้นเชิงสถิติ กรณีศึกษาห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการทางอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ อันจะทำให้องค์การอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้นำงานวิจัย และความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม และเกิดการพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

 


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 257