นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการยกย่องชมเชยจากสถาบันไทย-เยอรมัน

image

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธีรพล  เพ็ชรสมาน และนางสาวบงกช วรรณศรี เข้าฝึกงาน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute) ได้สร้างคุณงามความดี ช่วยเหลือสถาบันดังกล่าว จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสถาบันฯ ในวงกว้าง รวมถึงมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสถาบันฯ นอกเหนือเวลาทำการจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทางสถาบันไทย-เยอรมัน จึงได้ให้คำชมเชยแก่นิสิตทั้งสองรายซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 294