คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้นำนิสิตคณะ

image

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับสโมสรนิสิตและตัวแทนนิสิตประจำสาขา ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN 4406 นำทีมโดยคณาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ รศ.ดร. ทวีวรรณ  ศรีสุขคำ, ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว , ดร.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ และอาจารย์อรทัย  เกตุขาว และได้รับเกียรติจาก คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิต หัวหน้างานศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ ได้มอบความรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจและแนะนำศูนย์ให้คำปรึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และให้นิสิตได้นำไปใช้ได้กับบุคคลใกล้ชิดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจพบเจอ

 


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 220