สาขาวิศวกรรมโยธา มพ. จัด Survey Camp ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิศวกร

image

 

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยครู ดำเนินโครงการค่ายสำรวจ (Survey Camp) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 135 คน ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต ให้สามารถประยุกต์นำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์สภาวิศวกร รวมถึงปลูกฝังเกี่ยวกับคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 331