คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของคณะร่วมกัน

image

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสัมมนาคณะ EN4406 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม เพื่อนำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ การบริหารงาน และทิศทางการทำงานให้แก่บุคลากรภายในคณะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไปในอนาคต


วันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 269