บุคลากรและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์แรง โดยบริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด

image

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมนาโน EN3305 สาขาวิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา ร่วมกับบริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด (Puditec Co., Ltd.) ได้จัดอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope, AFM) รุ่น Park FX40 จากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีระบบอัตโนมัติในการตรวจวัดอนุภาคในระดับนาโนเมตร รวมไปถึงการตรวจวัดขนาดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่มีขนาดนาโนเมตรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 264201 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes) ได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือในระดับนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี


วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 252