คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Talk and Share 2023 EP.1 วิศวะกับการขอจริยธรรมการวิจัย

image

ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรม “Talk and Share 2023 | EP. 1 วิศวะกับการขอจริยธรรมการวิจัย” เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทุกท่านสำหรับการทำงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในมนุษย์, เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, การขอจริยธรรมฯ ในงานด้านวิศวกรรม, การขอจริยธรรม vs การขอตำแหน่งทางวิชาการ, และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 203